Ochrana osobných údajov

PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA (DIGITÁLNY MARKETING)

V TÝCHTO PODMIENKACH OCHRANY SÚKROMIA VÁM CHCEME POSKYTNÚŤ PODROBNÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV V PODMIENKACH NAŠEJ SPOLOČNOSTI A SKUPINY ABCOM KOŠICE NA ÚČELY DIGITÁLNEHO MARKETINGU A TIEŽ O TOM, AKÉ PRÁVA VÁM AKO DOTKNUTEJ OSOBE Z TOHO VYPLÝVAJÚ. TIETO PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA VYSVETĽUJÚ TRANSPARENTNÝM A PREHĽADNÝM SPÔSOBOM INFORMÁCIE PODĽA ČLÁNKU 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ 2016/679 O OCHRANE FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A O VOĽNOM POHYBE TAKÝCHTO ÚDAJOV (ĎALEJ AKO „GDPR“).
PREČÍTAJTE SI, PROSÍM, NIŽŠIE UVEDENÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV. NAŠA SPOLOČNOSŤ SA ZAVÄZUJE ZODPOVEDNE ZAOBCHÁDZAŤ S INFORMÁCIAMI, KTORÉ O VÁS ZHROMAŽĎUJEME A UCHOVÁVAME.

Definícia pojmov

V týchto Podmienkach používame nasledujúce pojmy. Výklad použitých pojmov je založený na GDPR a predstavuje globálny štandard pri všetkých podnikateľských aktivitách spoločnosti ABCOM Košice s.r.o..
Prevádzkovateľ: osoba, ktorá sama alebo v spolupráci s inými stanovuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov. Spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ všetkých údajov o zmluvných partneroch, pokiaľ sú využívané pri jeho podnikaní. Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých budú spracúvané Vaše osobné údaje, je spoločnosť ABCOM Košice s.r.o.., so sídlom Gudernova 3, 040 11  Košice, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Číslo vložky: 27416/V, (ďalej ako „ABCOM Košice“), ktorá je v zmysle článku 4 ods. 7 GDPR považovaná za prevádzkovateľa (ďalej len ako „Spoločnosť“).
Dotknutá osoba: pre účely týchto Podmienok označuje všetky fyzické osoby, ktorých osobné údaje v rozsahu emailovej adresy spracúvame na účely digitálneho marketingu. Jedná sa najmä o fyzické osoby – občanov a fyzické osoby – podnikateľov, ktorí sú naši dodávatelia/odberatelia, štatutárni zástupcovia, prokuristi našich zmluvných partnerov, splnomocnení zástupcovia našich zmluvných partnerov, kontaktné osoby zmluvných partnerov, vrátane určených zamestnancov našich zmluvných partnerov pri plnení ich pracovných úloh.
Sprostredkovateľ: osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa (s výnimkou zamestnancov Prevádzkovateľa). Jedná sa najmä o externých partnerov Spoločnosti a iné entity v rámci skupiny ABCOM Košice, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene. Všetci títo sú považovaní za našich Sprostredkovateľov.
Osobné údaje: akákoľvek informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľná fyzická osoba označuje osobu, ktorej totožnosť je možné stanoviť (či už priamo alebo nepriamo) na základe identifikátora alebo kombinácie niekoľkých údajov, vrátane mena, priezviska, adresy, identifikačného čísla, či ďalších špecifík, ktoré sú špecifické pre fyzickú, psychologickú, genetickú, mentálnu, hospodársku, kultúrnu alebo spoločenskú totožnosť osoby.

KDE NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov, alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa týchto podmienok, kontaktujte nás prosím na:

E-mailová adresa:
Korešpondenčná adresa:
Telefonický kontakt:

abcomke@abcomke.sk
ABCOM Košice s. r.o., Gudernova 3, 040 11 Košice
+421 55 6250886, 0918 528 066

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS ZHROMAŽĎUJEME?

Sme o Vás oprávnení zhromažďovať nasledujúce informácie a spracúvať nasledujúce osobné údaje, či už tieto informácie poskytujete Vy alebo tretia strana:

ODKIAĽ ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje získavame priamo od Vás. Tieto osobné údaje uvádzate v zmluve alebo formulári, v ktorom ste nám udelili súhlas alebo ich môžeme odvodiť z iných údajov, ktoré máme o Vás zaznamenané.

NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE?

Váš súhlas je právnym dôvodom pre spracúvanie Vašich údajov v zmysle čl. 6 1 písm. a) GDPR. Súhlas ste poskytli na účely digitálneho priameho marketingu, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

STE POVINNÍ NÁM POSKYTNÚŤ SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE?

Súhlas poskytnutý na účely digitálneho priameho marketingu je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme Vám mohli posielať marketingovú komunikáciu ako aj individuálne ponuky produktov a služieb našej spoločnosti. Bez takto poskytnutého súhlasu Vám nebudeme môcť posielať žiadnu marketingovú komunikáciu, ani individuálne ponuky produktov a služieb. Vaše údaje spracúvame na základe Vami udeleného súhlasu. Poskytnutie údajov nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou.

KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. príjemcov a sprostredkovateľov, ktorí pre našu spoločnosť vyvíjajú a udržiavajú systémy funkčné a bezpečné alebo nám dodávajú potrebné softvérové riešenia alebo poskytujú iné služby či produkty, ktoré sú potrebné pre časť spracúvania Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely.Okrem vyššie uvedeného, sú osobné údaje dotknutej osoby poskytované aj:

Oprávnenými osobami na získavanie a spracúvanie osobných údajov sú naši interní zamestnanci a externí spolupracovníci.Pokiaľ zákon neustanovuje inak, nebudeme bez Vášho súhlasu zdieľať, predávať ani distribuovať žiadne osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Ak náša spoločnosť vytvorí spoločný podnik s iným subjektom alebo bude inému subjektu predaný či dôjde k fúzii, môžu byť informácie o vás poskytnuté našim novým obchodným partnerom či vlastníkom.